เกี่ยวกับเรา

    บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554 เพื่อผลิตพืชอินทรีย์ในรูปแบบโรงเรือนคัดกรองแสง ตั้งอยู่ที่ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (มหาชน) เพื่อดำเนินการปลูกพืชอินทรีย์ ซึ่งเป็นระบบการจัดการด้านเกษตรแบบองค์รวมที่เกื้อหนุนต่อระบบนิเวศน์ รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพเน้นใช้วัสดุจากธรรมชาติและไม่ใช่ GMOs และได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จาก ACT ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme***

*** มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. เป็นมาตรฐานที่จัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการมาตรฐานของ มกท. ตามแนวทางมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movementsหรือ IFOAM)